ARTIKEL 1 – DEFINITIES

 • Overeenkomst: een overeenkomst tussen Kitchen 247 en de consument voor de verkoop van (één of) meerdere product(en), in het bijzonder keukenonderdelen, -accessoires en -apparatuur.
 • Consument: een natuurlijk persoon wiens handelen niet wordt uitgevoerd voor doeleinden die verband houden met het verloop van een beroepsactiviteit, een beroep of een onderneming.
 • Bevestiging E-mail: een e-mail ter bevestiging van ontvangst van een bestelling voor product (en).
 • Afleveradres Consument: het fysieke adres dat de consument in de bestelling vermeldt als het adres waarop de consument zijn bestelde product (en) wenst te ontvangen.
 • Orderbevestiging: bevestiging dat product (en) zijn besteld.
 • E-mailadres Consument: het e-mailadres dat de Consument in de bestelling vermeldt als e-mailadres waarop de consument zijn berichten wenst te ontvangen en de factuur ontvangt.
 • Kitchen 247: zoals beschreven in artikel 3.
 • Product (en): de producten zoals vermeld op de site.
 • Sites: kitchen247.com en www.kitchen247.nl ,beide beheerd door Kitchen 247.

 

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

 • De Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Kitchen 247 en elke Overeenkomst die wordt gesloten tussen Kitchen 247 en de Consument voor de verkoop van Product (en) via de Site.
 • Voorafgaand aan het sluiten van een Overeenkomst zullen de Algemene Verkoopvoorwaarden op een zodanige wijze aan de Consument beschikbaar worden gesteld dat de Consument ze op een duurzame gegevensdrager kan opslaan.
 • Voorafgaand aan het sluiten van een Overeenkomst zal de Consument worden gevraagd akkoord te gaan met deze Algemene Verkoopvoorwaarden. Als de consument weigert deze algemene voorwaarden te accepteren, kan de consument geen product (en) bestellen via de site. Daarom benadrukt Kitchen 247 dat de Consument deze Algemene Verkoopvoorwaarden aandachtig moet lezen en begrijpen alvorens een Product (en) van de Site te bestellen.

 

ARTIKEL 3 – IDENTITEIT KITCHEN 247

 • Kitchen 247 is de handelsnaam van de in Nederland geregistreerde vennootschap Kitchen 247 B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder inschrijfnummer 87032287 en met vestigingsadres aan de Postbus 40080, 7504 RB, Enschede, Nederland.

 

ARTIKEL 4 – OVERDRACHT VAN RECHTEN

 • Kitchen 247 kan zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst overdragen aan een andere onderneming, maar dit heeft geen invloed op de rechten of verplichtingen van de Consument onder deze Verkoopvoorwaarden. De Consument mag zijn / haar rechten en verplichtingen onder een Overeenkomst niet overdragen.

 

 ARTIKEL 5 – COMMUNICATIE

 • Als Kitchen 247 contact moet opnemen met de Consument of de kennisgeving van de consument schriftelijk moet meedelen, zal Kitchen 247 dit doen per e-mail of per post naar het afleveradres, indien anders, het contactadres dat de consument in zijn / haar adres vermeldt / haar bestelling. Houdt er rekening mee dat elke kennisgeving die door de consument aan Kitchen 247 of door Kitchen 247 aan de consument wordt gedaan, geacht wordt te zijn ontvangen en op de juiste wijze wordt geserveerd, 24 uur nadat een e-mail is verstuurd of 3 dagen na de datum van verzending van een brief. Om de betekening van een kennisgeving te bewijzen, volstaat het om in het geval van een brief te bewijzen dat een dergelijke brief correct is geadresseerd, gestempeld en in de post is geplaatst, en in het geval van een e-mail dat een dergelijke e-mail is verzonden naar het opgegeven e-mailadres van de geadresseerde.

 

ARTIKEL 6 – ZAKELIJKE KLANTEN

 • Als de consument goederen koopt namens een bedrijf, bevestigt de consument dat hij / zij bevoegd is om het bedrijf te binden voor wiens rekening de consument producten op de site koopt. Bovendien verplicht de consument het bedrijf waarvoor de aankopen zijn gedaan om het Product niet opnieuw te verkopen. In geval van twijfel heeft Kitchen 247 het recht om een ??bestelling te weigeren / annuleren of om de hoeveelheid bestelde Producten te maximaliseren.

 

ARTIKEL 7 – WIJZIGING

 • Telkens wanneer de consument de site bezoekt en product (en) bestelt, zijn de op dat moment geldende voorwaarden van toepassing (op de overeenkomst) tussen de consument en Kitchen 247. Kitchen 247 kan deze Algemene voorwaarden op elk moment wijzigen. Daarom moet de Consument elke keer dat hij/zij de Site bezoekt, om Product (en) te bestellen, de Algemene voorwaarden lezen die Kitchen 247 op de Site heeft verstrekt (en / of tijdens het bestelproces).

 

ARTIKEL 8 – AANBIEDING

 • Kitchen 247 vermeldt duidelijk in de aanbieding of het aanbod beperkt is tot een geldigheidsperiode of dat specifieke voorwaarden van toepassing zijn op de aanbieding.
 • Een aanbieding bevat een nauwkeurige en duidelijke omschrijving van het / de aangeboden Product (en), zodat de consument de aanbieding naar behoren kan beoordelen. De afbeeldingen van het product (en) op de site zijn alleen voor illustratieve doeleinden. Hoewel alles in het werk is gesteld om het Product (en) accuraat weer te geven, kan Kitchen 247 niet garanderen dat het Product of de producten niet enigszins van die afbeeldingen zullen afwijken.
 • Alle producten die op de site worden getoond, zijn afhankelijk van beschikbaarheid. De consument wordt zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte gebracht als het product die hij/zij heeft besteld niet beschikbaar is en zijn/haar order niet wordt verwerkt.
 • Kennelijke vergissingen in het aanbod binden Kitchen 247 niet.

 

ARTIKEL 9 – OVEREENKOMST

 • Nadat de bestelling door de consument is geplaatst, bevestigt Kitchen 247 de bestelling aan de consument door de consument een e-mail te sturen die bevestigt dat de producten zijn besteld (” Orderbevestiging”). De Overeenkomst komt tot stand zodra Kitchen 247 de bevestiging voor de bestelling aan de Consument verzendt.
 • De Consument kan zijn bestelling op elk moment schriftelijk annuleren voordat de Consument de Orderbevestiging ontvangt.
 • Nadat Kitchen 247 de bestelling heeft verwerkt, ontvangt de Consument en email met een login en wachtwoord voor www.mijnkeuken.info.
 • Via de onder lid 3 bedoelde site kan de Consument de Orderbevestiging, het leidingschema, het financieel overzicht, de vermoedelijke levertijden en andere zaken inzien en opvragen.
 • Voorts ontvangt de Consument een factuur per mail.
 • Na circa 5 weken wordt door het transportbedrijf een afspraak gemaakt voor de leverantie van het bestelde Product.
 • Als Kitchen 247 niet in staat is om de consument te voorzien van (één van) het bestelde product, bijvoorbeeld omdat het product niet langer door de leverancier wordt geleverd of niet langer beschikbaar is of vanwege een duidelijke fout op de site, zal Kitchen 247 de Consument per e-mail op de hoogte brengen en zal de bestelling niet verwerken. Als de consument het product al heeft betaald, zal Kitchen 247 het volledige bedrag terugstorten, inclusief eventuele toepasselijke kosten die de consument heeft betaald voor de levering van het product of de producten van Kitchen 247 aan het afleveradres.

 

ARTIKEL 10 – RECHT VAN INTREKKING

 • Bij de aankoop van het Product heeft de Consument het recht om de Overeenkomst te ontbinden gedurende een periode van 14 dagen waarin de Consument kan beoordelen of het bestelde Product voldoet aan zijn / haar verwachtingen. Deze wachttijd begint op de dag dat de consument zijn / haar bestelling ontvangt. In het geval dat de Consument meerdere Producten bestelt die niet tegelijkertijd worden geleverd, vangt de herroepingstermijn aan op de dag waarop de Consument de laatste levering van zijn / haar bestelling ontvangt.
 • In het geval de consument gebruik wil maken van zijn recht om de overeenkomst te ontbinden, dient de consument Kitchen 247 ondubbelzinnig op de hoogte te stellen binnen de wachttijd zoals vermeld in artikel 10.1. Indien de consument Kitchen 247 per e-mail op de hoogte stelt, zal Kitchen 247 ernaar streven zo spoedig mogelijk en in elk geval binnen 2 werkdagen na ontvangst van zijn e-mail te reageren op het verzoek tot uitbetaling van de consument. De Consument is niet verplicht zijn / haar redenen voor ontbinding te vermelden.
 • De Consument zal het Product (de Producten) zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na kennisgeving van de intrekking zoals vermeld in artikel 10.2 retourneren, in de originele staat en verpakking. Gedurende de herroepingstermijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Product en zal het Product (en) slechts uitpakken voor zover noodzakelijk om het Product (en) goed te beoordelen. Tenzij de Product (en) defect zijn of niet (zoals) zijn besteld, draagt ??de Consument de kosten voor het retourneren van het Product. De kosten van het retourneren zijn vastgesteld op € 250 transportkosten. De Consument is zich van dit risico aan kosten bewust. Terugbetalingen vinden plaats met dezelfde betaalmethode als die voor het kopen van het product(en).
 • De Consument ontvangt een volledige restitutie van het bedrag dat hij/zij heeft betaald voor het Product (en) inclusief eventuele toepasselijke kosten die zijn betaald voor de levering van het Product van Kitchen 247 aan het bezorgadres doch verminderd met de kosten van retour ad € 250 zoals gemeld in lid 3. De terugbetaling zal zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na de dag waarop de consument Kitchen 247 kennisgeving van opzegging heeft gedaan, zoals beschreven in artikel 10.2, worden verwerkt.

 

ARTIKEL 11 – LEVERING

 • De geschatte leverdatum staat vermeld in op site mijnkeuken.info. De levering zal worden voltooid wanneer het transportbedrijf het Product levert aan het Afleveradres in Nederland zoals verstrekt door de Consument bij de bestelling.
 • De overeengekomen levertijd is geen fatale termijn tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 • Voor zover deze redelijk zijn, geven leveringsvertragingen de Consument niet het recht de Overeenkomst te ontbinden of enige schadevergoeding te ontvangen.
 • Indien partijen zijn overeengekomen dat Kitchen 24/7 de zaken zal opslaan waar zij aan de Consument dient te leveren, hetzij in haar eigen opslagruimte, hetzij in die van een derde, zullen de goederen worden overhandigd op het moment van opslag.
 • Indien de Consument om welke reden dan ook Kitchen 247 verzoekt om een latere leverdatum te hanteren dan oorspronkelijk is afgesproken, is de Consument kosten voor opslag verschuldigd. Deze kosten bedragen € 50,– per week. Kitchen 247 zal deze kosten maandelijks aan de Consument factureren totdat alsnog wordt afgenomen. De kosten van opslag zullen moeten zijn voldaan alvorens Kitchen 247 tot levering overgaat.
 • Indien het verzoek om opslag is gedaan vóór de Consument het Product heeft betaald, heeft Kitchen 247 het recht om betaling van de Consument te verlangen voordat het Product nog langer wordt opgeslagen.
 • Indien de Consument aan het verzoek onder lid 6 geen gehoor geeft, is Kitchen 247 gerechtigd de order als geannuleerd te beschouwen overeenkomstig artikel 12 lid 2.
 • Na een opslagtijd van 3 maanden is Kitchen 247 is gerechtigd om de opslag niet langer toe te staan en afname van het Product te eisen. Indien de Consument aan het verzoek tot afname geen gehoor geeft, is Kitchen 247 gerechtigd om de order als geannuleerd te beschouwen overeenkomstig artikel 12 lid 2.
 • De aanbieder van de levering vraagt ??om een ??handtekening van de consument of een aangewezen andere ontvanger.
 • Het risico van beschadiging en / of vermissing van producten berust bij Kitchen 247 tot het moment van bezorging op het afleveradres.

 

ARTIKEL 12 – ANNULERING

 • Indien de Consument de order annuleert na het tijdstip als bedoeld in artikel 9.1 (Orderbevestiging) maar vóórdat de Consument zich heeft aangemeld via de login op de site www.mijnkeuken.info is de Consument 30% aan kosten verschuldigd aan Kitchen 247.
 • Indien de Consument annuleert nadat hij zich heeft aangemeld via de login op de site www.mijnkeuken.info is de Consument 50% aan kosten verschuldigd aan Kitchen 247.
 • Voor betaling van de annuleringskosten zal de Consument een factuur ontvangen. Op de betaling van deze factuur zijn de bepalingen van artikel 14 van toepassing.

 

ARTIKEL 13 – PRIJS VAN PRODUCTEN

 • De prijzen van het Product zijn van tijd tot tijd zoals vermeld op de Site. Kitchen 247 neemt alle redelijke zorg om ervoor te zorgen dat de prijzen van het Product (en) op de Site correct worden vermeld. Als er een fout in de prijs van het Product (en) wordt ontdekt die door de Consument is besteld, wordt contact opgenomen met de Consument en krijgt hij de mogelijkheid om het Product (en) te blijven kopen tegen de juiste prijs of de bestelling te annuleren.
 • Kitchen 247 kan van tijd tot tijd prijzen voor Product (en) wijzigen, maar wijzigingen hebben geen invloed op enige bestelling die is bevestigd met een Verzendbevestiging.
 • De prijs van een Product zoals vermeld op de Site is inclusief btw (en indien van toepassing) accijns tegen het geldende actuele tarief dat in Nederland verschuldigd is.
 • De ??prijs van een Product is exclusief bezorgkosten. Bezorgkosten worden vermeld op de factuur.

 

ARTIKEL 14 – BETALING

 • Product (en) kunnen worden betaald met behulp van iDeal, PayPal of een creditcard (MasterCard of Visa). Betaling van het Product (en alle (indien) toepasselijke (leverings) kosten vinden vooraf plaats.
 • Bij bestelling wordt de Consument gevraagd om een aanbetaling te doen van € 250.
 • De consument ontvangt de factuur voor het restantbedrag uiterlijk 14 dagen voor de levering per e-mail.
 • De betaling dient uiterlijk 48 uur voor de levering op de rekening van Kitchen 247 te zijn voldaan.
 • Indien de Consument alsnog een verplichting tot betaling van enig bedrag aan Kitchen 24/7 heeft, in het bijzonder indien door Kitchen 24/7 verzonden facturen nog geheel of gedeeltelijk opeisbaar zijn, is Kitchen 24/7 gerechtigd de leveringsverplichting op te schorten totdat de Consument aan al haar verplichtingen heeft voldaan.

 

ARTIKEL 15 – CONFORMITEIT EN GARANTIE

 • Kitchen 247 staat er voor in dat de door haar geleverde producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen der deugdelijkheid en bruikbaarheid en de ten tijde van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en voorschriften.
 • De garantietermijn- en garantievoorwaarden door Kitchen 247 zijn gelijk aan die van de fabrikant van het door Kitchen 247 geleverde product.
 • Kitchen 247 zal de onder lid 2 bedoelde voorwaarden op haar website publiceren.
 • Kitchen 247 kan geen individuele geschiktheid van elk afzonderlijk product voor elke afzonderlijk consument garanderen. De consument dient zich, voorafgaande aan de bestelling, op de hoogte te stellen van de door hem gewenste toepassing van het door hem aan te kopen product en de eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik goed te bestuderen.
 • Kitchen 247 aanvaardt geen enkele claim met betrekking tot ongewenste gevolgen van het door de consument aangekochte product. De consument dient zich er voor aankoop van te vergewissen dat de door hem aan te kopen apparatuur geschikt is voor zijn specifieke behoeften
 • Gebreken in de producten dienen binnen 4 weken na levering aan Kitchen 247 te worden gemeld.
 • Verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 werkdagen aan Kitchen 247 te worden gemeld.
 • De mededelingen als genoemd onder de leden 6 en 7 dienen te gebeuren per mail via info@kitchen247.com.
 • Terugzending van producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat.
 • Garantie voor producten geldt niet indien de geleverde producten:
  1. zijn bewerkt of gerepareerd;
  2. normale slijtage;
  3. zijn bloot gesteld aan abnormale omstandigheden (vocht, temperatuur enz.);
  4. zijn behandeld in strijd met de gegeven voorschriften;
  5. ondeugdelijk zijn geworden na door de overheid gestelde voorschriften.
 • Om teleurstellingen te voorkomen, heeft de consument de gelegenheid om monsters bij Kitchen 247 te bestellen.
 • Kitchen 247 kan niet voldoende benadrukken dat zelfs monsters slechts een indicatie geven van kleuren, materialen en uitvoeringen. In delen bestelde producten geven een grotere kans op verschillen. Nabestelde producten zullen nimmer exact gelijkend (bijvoorbeeld in kleur) zijn en hoe langer het tijdsverloop in bestellingen, des te groter de kans op verschillen in de bestelde (onderdelen van) producten!

 

ARTIKEL 16 – KLACHTENPROCEDURE

 • Klachten over Product (en) en / of Ervaringen of de service van Kitchen 247 dienen schriftelijk te worden ingediend door een e-mail te sturen naar: info@kitchen247.com.
 • Kitchen 247 zal zich inspannen om zo snel mogelijk en in ieder geval binnen 3 werkdagen na ontvangst van de e-mail of brief van de Consument op een klacht te reageren.
 • Als verwacht wordt dat een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, zal Kitchen 247 de ontvangst van de klacht bevestigen en binnen 14 dagen na ontvangst een uitgebreid antwoord sturen.

 

ARTIKEL 17 – PRIVACY EN VEILIGHEID

 • Kitchen 247 respecteert de privacy van de Consument. Kitchen 247 behandelt en verwerkt alle persoonsgegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De klant stemt in met deze verwerking. Ter bescherming van de persoonsgegevens van de klant hanteert Kitchen 247 passende beveiligingsmaatregelen.
 • Voor meer informatie over privacy wordt verwezen naar welke is in te zien op de website van Kitchen 247.

 

ARTIKEL 18 – AANSPRAKELIJKHEID

 • De aansprakelijkheid van Kitchen 247 jegens de Consument voor toerekenbare tekortkomingen in de totstandkoming van een Overeenkomst op grond van deze Algemene Verkoopvoorwaarden en de Consument, is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de prijs (inclusief btw) zoals vermeld in de Overeenkomst.
 • Aansprakelijkheid van Kitchen 247 jegens de consument voor toerekenbare niet-naleving van een overeenkomst ontstaat indien de consument onmiddellijk en onverwijld schriftelijk een redelijke termijn oplegt om de tekortkomingen te verhelpen en Kitchen 247 na die periode zijn verplichtingen niet nakomt. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Kitchen 247 in staat is adequaat te reageren.
 • Voorwaarde voor het ontstaan ??van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de consument de schade aan Kitchen 247 zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na het ontstaan ??van de schade, schriftelijk meldt.
 • In geval van overmacht is Kitchen 247 niet verplicht om eventuele schade veroorzaakt aan de consument te vergoeden.

 

ARTIKEL 19 – INDIVIDUELE WERKING

 • Elk van de alinea’s van deze Algemene voorwaarden werkt afzonderlijk. Als een rechtbank of relevante instantie beslist dat een van hen onwettig of niet-afdwingbaar is, blijven de resterende paragrafen onverminderd van kracht.

 

ARTIKEL 20 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER 

 • Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Dit betekent dat een Overeenkomst voor de aankoop van Product (en) via de Site en elk geschil of claim voortvloeiend uit of in verband daarmee wordt beheerst door Nederlands recht.
 • De consument en Kitchen 247 zijn het erover eens dat de Rechtbank Utrecht, Nederland, exclusief bevoegd zal zijn.

Artikel 21 - Aanschaf van meerdere keukens


 • Bij aanschaf van 2 of meer keukens betaald u een aanbetaling
 • Het aanbetalingsbedrag is 10% van het totale aankoopbedrag